HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NĂM KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH 2017

lion

Moderator
Staff member
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị trong ngành GD&ĐT triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức gắn với “Năm kỷ cương hành chính 2017” như sau:

Tải file đính kèm tại đây (pdf)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top