Cơ hội tham gia diễn đàn Tuổi trẻ 2008

linhzom

New Member

Là gì? Di[FONT=&quot]n đàn tu[/FONT][FONT=&quot]i tr[/FONT][FONT=&quot] Vi[/FONT][FONT=&quot]t Nam[/FONT] di[FONT=&quot]n ra trong 5 ngày t[/FONT][FONT=&quot] 25 - 29 tháng 6 (t[/FONT][FONT=&quot]i Hà N[/FONT][FONT=&quot]i) là c[/FONT]ơ[FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]i tu[/FONT][FONT=&quot]i tr[/FONT] Hà N[FONT=&quot]i đ[/FONT]ượ[FONT=&quot]c g[/FONT][FONT=&quot]p g[/FONT][FONT=&quot], th[/FONT][FONT=&quot]o lu[/FONT][FONT=&quot]n v[/FONT][FONT=&quot] trách nhi[/FONT][FONT=&quot]m c[/FONT][FONT=&quot]a thanh niên Vi[/FONT][FONT=&quot]t Nam[/FONT] trong th[FONT=&quot]i kỳ Toàn C[/FONT][FONT=&quot]u hoá. 30 b[/FONT][FONT=&quot]n tr[/FONT][FONT=&quot] nhi[/FONT][FONT=&quot]t tình và x[/FONT][FONT=&quot]ng đáng nh[/FONT][FONT=&quot]t s[/FONT] đượ[FONT=&quot]c l[/FONT][FONT=&quot]a c[/FONT]h[FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot] tham gia vào các bu[/FONT][FONT=&quot]i h[/FONT][FONT=&quot]c ng[/FONT][FONT=&quot]n thi[/FONT]ế[FONT=&quot]t th[/FONT][FONT=&quot]c (workshops),[/FONT] các bu[FONT=&quot]i tranh lu[/FONT][FONT=&quot]n thú v[/FONT][FONT=&quot], g[/FONT][FONT=&quot]p g[/FONT][FONT=&quot] các chuyên gia tr[/FONT][FONT=&quot] hàng đ[/FONT][FONT=&quot]u Vi[/FONT][FONT=&quot]t Nam[/FONT] trong các lĩnh v[FONT=&quot]c kinh t[/FONT]ế[FONT=&quot], môi tr[/FONT]ườ[FONT=&quot]ng và văn hoá.[/FONT]

Di[FONT=&quot]n đàn v[/FONT][FONT=&quot] cái gì?[/FONT]Ch[FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot] l[/FONT][FONT=&quot]n này[/FONT] c[FONT=&quot]a h[/FONT][FONT=&quot]i th[/FONT][FONT=&quot]o là: Tu[/FONT][FONT=&quot]i tr[/FONT][FONT=&quot] Vi[/FONT][FONT=&quot]t Nam[/FONT] trong quá trình toàn c[FONT=&quot]u hoá- làm[/FONT] sao đ[FONT=&quot] đ[/FONT]ư[FONT=&quot]a đ[/FONT][FONT=&quot]t n[/FONT]ướ[FONT=&quot]c đi lên mà v[/FONT][FONT=&quot]n gi[/FONT][FONT=&quot] gìn đ[/FONT]ượ[FONT=&quot]c truy[/FONT][FONT=&quot]n th[/FONT][FONT=&quot]ng và b[/FONT][FONT=&quot]o v[/FONT] môi trườ[FONT=&quot]ng. B[/FONT][FONT=&quot]n có th[/FONT][FONT=&quot] xem n[/FONT][FONT=&quot]i dung c[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]ng ngày c[/FONT][FONT=&quot]a di[/FONT][FONT=&quot]n đàn trên[/FONT] website www.vnyouthforum.org


VYF 2008 s[FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot] g[/FONT][FONT=&quot]ng h[/FONT]ế[FONT=&quot]t s[/FONT][FONT=&quot]c đ[/FONT][FONT=&quot] th[/FONT][FONT=&quot]c hi[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT] nh[FONT=&quot]ng tiên ch[/FONT][FONT=&quot] sau:[/FONT]
- T[FONT=&quot]o ra m[/FONT][FONT=&quot]t l[/FONT][FONT=&quot]p h[/FONT][FONT=&quot]c phi truy[/FONT][FONT=&quot]n th[/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]c sinh, sinh viên có th[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]c và chia s[/FONT][FONT=&quot] ki[/FONT]ế[FONT=&quot]n th[/FONT][FONT=&quot]c.[/FONT]
- Khuyế[FONT=&quot]n khích h[/FONT][FONT=&quot]c sinh, sinh viên s[/FONT][FONT=&quot] d[/FONT][FONT=&quot]ng tri th[/FONT][FONT=&quot]c đ[/FONT][FONT=&quot] đánh giá nh[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT] đ[FONT=&quot]nh tình hình trong n[/FONT]ướ[FONT=&quot]c và qu[/FONT][FONT=&quot]c t[/FONT]ế[FONT=&quot], cũng nh[/FONT]ư[FONT=&quot] phát tri[/FONT][FONT=&quot]n năng l[/FONT][FONT=&quot]c b[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT] thân như[FONT=&quot] kh[/FONT][FONT=&quot] năng di[/FONT][FONT=&quot]n thuy[/FONT]ế[FONT=&quot]t, kh[/FONT][FONT=&quot] năng lãnh đ[/FONT][FONT=&quot]o, kh[/FONT][FONT=&quot] năng gây qu[/FONT][FONT=&quot] cho[/FONT] các t[FONT=&quot] ch[/FONT][FONT=&quot]c t[/FONT][FONT=&quot] thi[/FONT][FONT=&quot]n...[/FONT]
- T[FONT=&quot]o c[/FONT]ơ[FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot]i cho h[/FONT][FONT=&quot]c sinh, sinh viên đ[/FONT]ượ[FONT=&quot]c g[/FONT][FONT=&quot]p g[/FONT][FONT=&quot] và ti[/FONT]ế[FONT=&quot]p xúc v[/FONT][FONT=&quot]i nh[/FONT][FONT=&quot]ng[/FONT] ngườ[FONT=&quot]i tr[/FONT][FONT=&quot] thành đ[/FONT][FONT=&quot]t, qua đó có th[/FONT][FONT=&quot] tr[/FONT][FONT=&quot]c ti[/FONT]ế[FONT=&quot]p ph[/FONT][FONT=&quot]ng v[/FONT][FONT=&quot]n và h[/FONT][FONT=&quot]c h[/FONT][FONT=&quot]i t[/FONT][FONT=&quot] h[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]

M[FONT=&quot]c dù di[/FONT][FONT=&quot]n đàn m[/FONT]ang t[FONT=&quot]m nhìn qu[/FONT][FONT=&quot]c t[/FONT]ế[FONT=&quot], ngôn ng[/FONT][FONT=&quot] chính trong di[/FONT][FONT=&quot]n đàn v[/FONT][FONT=&quot]n s[/FONT][FONT=&quot] là Ti[/FONT]ế[FONT=&quot]ng Vi[/FONT][FONT=&quot]t.[/FONT]

Có m[FONT=&quot]t ti[/FONT][FONT=&quot]n không?[/FONT]Di[FONT=&quot]n đàn tu[/FONT][FONT=&quot]i[/FONT] tr[FONT=&quot] Vi[/FONT][FONT=&quot]t Nam đ[/FONT]ượ[FONT=&quot]c h[/FONT][FONT=&quot] tr[/FONT][FONT=&quot] và tài tr[/FONT][FONT=&quot] b[/FONT][FONT=&quot]i Di[/FONT][FONT=&quot]n đàn tu[/FONT][FONT=&quot]i tr[/FONT][FONT=&quot] Châu Á (AYF),[/FONT] cho nên các b[FONT=&quot]n thành viên không nh[/FONT][FONT=&quot]ng không ph[/FONT][FONT=&quot]i đóng ti[/FONT][FONT=&quot]n mà l[/FONT][FONT=&quot]i còn[/FONT] đượ[FONT=&quot]c [/FONT]ăn trư[FONT=&quot]a và ăn nh[/FONT][FONT=&quot] mi[/FONT][FONT=&quot]n phí![/FONT]

Khác gì l[FONT=&quot]p GDCD nhàm chán?[/FONT]Đượ[FONT=&quot]c[/FONT] kh[FONT=&quot]i x[/FONT]ướ[FONT=&quot]ng và đi[/FONT][FONT=&quot]u hành b[/FONT][FONT=&quot]i các b[/FONT][FONT=&quot]n sinh viên tr[/FONT][FONT=&quot] có đi[/FONT][FONT=&quot]u ki[/FONT][FONT=&quot]n tham gia[/FONT] các di[FONT=&quot]n đàn qu[/FONT][FONT=&quot]c t[/FONT]ế[FONT=&quot], di[/FONT][FONT=&quot]n đàn VYF khác các h[/FONT][FONT=&quot]i th[/FONT][FONT=&quot]o hay l[/FONT][FONT=&quot]p h[/FONT][FONT=&quot]c truy[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT] th[FONT=&quot]ng [/FONT][FONT=&quot] không khí c[/FONT][FONT=&quot]i m[/FONT][FONT=&quot], sôi n[/FONT][FONT=&quot]i đ[/FONT]ượ[FONT=&quot]c t[/FONT][FONT=&quot]o b[/FONT][FONT=&quot]i s[/FONT] kế[FONT=&quot]t h[/FONT][FONT=&quot]p gi[/FONT][FONT=&quot]a các trò[/FONT] chơ[FONT=&quot]i, phim tài li[/FONT][FONT=&quot]u, các ho[/FONT][FONT=&quot]t đ[/FONT][FONT=&quot]ng t[/FONT][FONT=&quot]p th[/FONT][FONT=&quot], các bu[/FONT][FONT=&quot]i dã ngo[/FONT][FONT=&quot]i và các[/FONT] bu[FONT=&quot]i h[/FONT][FONT=&quot]c, bu[/FONT][FONT=&quot]i tranh lu[/FONT][FONT=&quot]n thú v[/FONT][FONT=&quot]. Chúng tôi ch[/FONT][FONT=&quot] là c[/FONT][FONT=&quot]u n[/FONT][FONT=&quot]i cung c[/FONT][FONT=&quot]p tài[/FONT] li[FONT=&quot]u và ph[/FONT]ươ[FONT=&quot]ng ti[/FONT][FONT=&quot]n, các b[/FONT][FONT=&quot]n m[/FONT][FONT=&quot]i s[/FONT][FONT=&quot] là ng[/FONT]ườ[FONT=&quot]i t[/FONT][FONT=&quot]o nên các bu[/FONT][FONT=&quot]i tranh[/FONT] lu[FONT=&quot]n và rút ra ki[/FONT]ế[FONT=&quot]n th[/FONT][FONT=&quot]c [/FONT]cho b[FONT=&quot]n thân![/FONT]

Ai s[FONT=&quot] đ[/FONT]ượ[FONT=&quot]c tham d[/FONT][FONT=&quot]?[/FONT]T[FONT=&quot]t[/FONT] c[FONT=&quot] các b[/FONT][FONT=&quot]n sinh viên h[/FONT][FONT=&quot]c sinh đ[/FONT][FONT=&quot] tu[/FONT][FONT=&quot]i t[/FONT][FONT=&quot] 15 - 20, ham h[/FONT][FONT=&quot]c h[/FONT][FONT=&quot]i và nhi[/FONT][FONT=&quot]t[/FONT] tình v[FONT=&quot]i c[/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot]ng và quan tâm đ[/FONT]ế[FONT=&quot]n các v[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT]ượ[FONT=&quot]c di[/FONT][FONT=&quot]n đàn đ[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]p t[/FONT][FONT=&quot]i![/FONT] Vì chươ[FONT=&quot]ng trình c[/FONT][FONT=&quot]a di[/FONT][FONT=&quot]n đàn l[/FONT][FONT=&quot]n này đ[/FONT]ượ[FONT=&quot]c thi[/FONT]ế[FONT=&quot]t k[/FONT]ế[FONT=&quot] mang tính t[/FONT][FONT=&quot]ng h[/FONT][FONT=&quot]p[/FONT] trong 5 ngày, cho nên các b[FONT=&quot]n đăng ký ph[/FONT][FONT=&quot]i tham gia đ[/FONT][FONT=&quot]y đ[/FONT][FONT=&quot] 5 ngày c[/FONT][FONT=&quot]a[/FONT] di[FONT=&quot]n đàn. Vì lý do Kinh t[/FONT]ế[FONT=&quot] nên r[/FONT][FONT=&quot]t ti[/FONT]ế[FONT=&quot]c h[/FONT][FONT=&quot]i th[/FONT][FONT=&quot]o đ[/FONT][FONT=&quot]t 1 ch[/FONT][FONT=&quot] có th[/FONT][FONT=&quot] đón[/FONT] đượ[FONT=&quot]c 30 b[/FONT][FONT=&quot]n tr[/FONT][FONT=&quot]![/FONT]

Tôi mu[FONT=&quot]n đăng ký![/FONT]Các b[FONT=&quot]n xem thông tin t[/FONT][FONT=&quot]i[/FONT] www.vnyouthforum.org
Th
[FONT=&quot]i gian đăng ký t[/FONT][FONT=&quot] bây gi[/FONT][FONT=&quot] cho đ[/FONT]ế[FONT=&quot]n[/FONT]20 tháng 5
N
ế[FONT=&quot]u b[/FONT][FONT=&quot]n v[/FONT][FONT=&quot]n có câu h[/FONT][FONT=&quot]i th[/FONT][FONT=&quot]c m[/FONT][FONT=&quot]c:[/FONT][email protected]


Ban t[FONT=&quot] ch[/FONT][FONT=&quot]c:[/FONT]
- Phan Di[FONT=&quot]u Linh (Ams 0407 - Trent University, Canada)[/FONT]
- Phùng Thanh Thùy (Ams 0407 - Williams College US)
- Nguy[FONT=&quot]n Vũ H[/FONT][FONT=&quot]nh Dung (Ams 0407 - Brown University, US)[/FONT]
- Mai H[FONT=&quot]i Đăng (Ams 0407 - Wittenberg)[/FONT]
- Nguy[FONT=&quot]n Minh Ng[/FONT][FONT=&quot]c (UNIS - Pearson College UWC)[/FONT]
- Nguy[FONT=&quot]n Quỳnh Anh (Ams 0407 - Georgetown[/FONT])
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top