Mr boomba việt hóa very fun

longhanh

New Member
mình việt hóa ra cho fun.hihi

Phần 1:
HTML:
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="450" height="300">
	<param name="movie" value="http://giasoc.com/swf/giasoccom.swf">
	<param name="quality" value="High">
    <embed src="http://giasoc.com/swf/giasoccom.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="450" height="300">
</object>
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top